What is domestication and relocation in translation

Translation of "inburgering" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
In het kader van de pretoetredingsstrategy zijn belangrijke stappen gezet om de inburgering en integratie van deze mensen te vorvorderen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Organizatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, alsmede de aanbevelingen van de Raad van Europa.
As part of pre-accession planning, great efforts have been made to address the naturalization and promote integration of these people, in accordance with the recommendations of the Organization for Security and Co-operation for Europe and the Council of Europe.
Wordt aan de afgifte van paspoorten in Noord-Cyprus zo nodig direct ook de inburgering van de aanvragers coupled, dit in association with de door de Turkse regering gewenste en gestimuleerde migratie van Turkse onderdanen naar Noord-Cyprus?
In view of the immigration of Turkish citizens to Northern Cyprus, which the Turkish state government wants and encourages, will the issuing of passports in Northern Cyprus possibly be carried out directly with a naturalization the applicant connected?
(b) het opzetten van en verbeteren van de kwaliteit van dergelijke programma's en -activiteiten op lokaal en regionalaal niveau, met bijzondere nadruk op inburgering;
b) Implementation and improvement of induction programs and measures at local and regional level with a focus Citizenship;
a) het op lokaal en regionalaal niveau opzetten van en het verbeteren van de kwaliteit van introductieprogramma's en -activiteiten voor zowel nieuwkomers the met integration problems have been confronted as reeds gevestigde migrants, met bijzondere nadruk op inburgering en het maatschappelijk en labor law;
a) Introduction and improvement of induction programs and measures at local and regional level, both for new immigrants with integration problems and for third-country nationals who are already resident with a focus Citizenship and social and labor law;
Volgens de EDPS zullen de inburgering en de algemene aanvaarding of RFID-technologieën niet alleen got ready for het aantrekkelijke gemak ervan of de nieuwe diensten die zij bieden, maar ook got bespoedigd thanks zij aangepaste en consistente garanties voor Gegevensbescherming.
According to the EDPS, the Domestication of RFID technologies and their widespread acceptance not only achieved through the convenience or new services they offer, but also promoted by the positive impact of tailored and coherent data protection guarantees.
With deze aanpak hoopt de EDPS te bereiken dat bij de ontwikkeling en de inburgering of RFID systems not voorbij zal been given aan de Rechtsvaardigde bezorgdheid over Gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer.
With this approach, the EDPS would like to achieve that in the development of RFID systems and their Domestication the legitimate concerns of data protection and privacy are also taken into account.
Subject: Inburgering van vreemdelingen
sociale seed slope forward via de economische, sociale en culturele inburgering van migrants;
Strengthening social inclusion through economic, social and cultural integration of migrants;
Het draagt ​​ook bij tot snelle inburgering, en dus steunen wij deze voorstellen zoals ze nu op tafel liggen.
Ook sociaal-economische marginalization of armoede kan een factor zijn die de adequate inburgering van de minderjarige bemoeilijkt.
The social and economic marginalization or poverty that is reasonable Process of socialization of the young person is also difficult.
Het CvdR vraagt ​​om bevestiging dat er Regelingen komen voor de raadpleging van local and regional overheden ter zake, vooral omdat zij een cruciale rol spelen bij de succesvolle inburgering van vluchtelingen en van others who rivet international bescherming.
The Committee asks for confirmation that mechanisms will be put in place to consult local and regional authorities on this issue, as these are essential for successful integration of refugees and other persons with international protection status play an important role.
het opzetten van en verbeteren van de kwaliteit van dergelijke programma's en -activiteiten op lokaal en regionaal niveau, with bijzondere nadruk op inburgering;
Developing such programs and measures at local and regional level and improving their quality, with an emphasis on the Citizenship lies;
de bestrijding van discriminatie en de bevordering van de inburgering van immigranten en de integratie van ethnic minority in de samenleving en op de labor market;
Overcoming discrimination and promoting integration of immigrants and the integration of ethnic minorities into society and the labor market;
De Nederlandse Wet Inburgering voorziet in het vergoeden van inburgeringscursussen voor zogenaamde inburgeraars.
The Dutch Naturalization Act provides for the reimbursement of naturalization courses for so-called naturalists.
The losing status is always changing inburgering, maar stelt althans vergevorderde integratie in de situatie van de lidstaat veeleer as voorwaarde.
The status award does not replace a successful one integrationRather, it presupposes at least an advanced level of integration into the circumstances of the member state.
Met het oog op snelle inburgering van onderdanen van derde landen with a long-running verblijfsvergunning serve aan de verlening van deze status eveneens integratieeisen te been given.
In the interests of rapid integration Third-country nationals who are permanently entitled to stay must also meet integration requirements for the granting of this status.
This is why it serves a study that has been carried out naar de ervaringen van alle lidstaten in de laatste jaren, with vooral aandacht voor labor market integration, huisvesting en maatschappelijke inburgering.
therefore considers it necessary to carry out a study of the reception practices of the last few years in all Member States, in particular with regard to access to the labor and housing market and the social one integration;
toepassingen voor quarantainedoeleinden: treatment om de introductie, inburgering of verspreiding van quarantaineorganismen (including van ziekten) te voorkomen, of om te zorgen voor de officiële bestrijding van dieorganismen, waarbij:
Applications for quarantine purposes treatments to prevent the introduction, Implantation or spread of quarantine pests (including diseases) or for their official control, the expression
Subject: Nederlandse wetsvoorstel Wet Inburgering
There will be a legal squad en administratieve Praktijk gecreëerd, maar he bestaat van both zijden, dus ook van de kant van de minderheid, de noodzaak om een ​​stap te doen, bijvoorbeeld de Verwerving van een minimum aan taalkennis met het oog op de inburgering.
The legal framework and the administrative practice for this have been created, but both sides, i.e. also the minority, need to take a step, e.g. to acquire a minimum of language skills for naturalization want.
Content May Be Inappropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 23. Exactly: 23. Elapsed time: 27 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.